O nas

Home  /  O nas

HISTORIA

I DZIEŃ DZISIEJSZY KOŚCIOŁA
 

Budowę kościoła ewangelicko – augsburskiego w Rozwadzy ukończono w 1888 roku. Świątynię wotywną ufundował major Albrecht von Schweder po szczęśliwym powrocie z bitwy pod Sedanem w 1870 r., zaliczanej  do 18 najistotniejszych potyczek decydujących
o losach świata, która była końcowym epizodem wojny prusko-francuskiej. Przed kościołem, pod dużym głazem narzutowym, znajduje się grób fundatora.

Po II wojnie światowej świątynia, pełniła rolę obiektu kultu religijnego dla wiernych kościoła ewangelicko-augsburskiego parafii zabrzańskiej do początku lat siedemdziesiątych XX wieku. Nieużytkowana, w późniejszych latach stopniowo popadała w ruinę.

Losy kościoła odmieniła decyzja państwa Jolanty i Norberta Siekierków, lokalnych artystów,  którzy – z poparciem pastora parafii zabrzańskiej – zakupili w 1994 roku ten obiekt. Ograniczone możliwości finansowe nowych właścicieli nie pozwoliły na pełną odbudowę kościoła, dlatego też  pozyskali oni do realizacji przedsięwzięcia Elżbietę i Zenona Maślonów.

 Zdecydowano, że kościół po odbudowie i adaptacji pełnił będzie rolę obiektu kulturalnego. Rozpoczęte w maju 2009 r. intensywne prace budowlane i montażowe zakończono na przełomie 2009/2010 roku, inaugurując działalność Zenori Art Studio.

 

Z inicjatywy współwłaścicieli Zenori Art Studio, Elżbiety i Zenona Maślonów oraz Jolanty i Norberta Siekierków 26 czerwca 2010 r. założono Kulturalno-Artystyczne Stowarzyszenie Zenori Art z siedzibą w Rozwadzy, którego celem jest propagowanie różnorodnych form kultury, w tym również kultywowanie i promowanie tradycji śląskiej  wśród członków Stowarzyszenia i okolicznych mieszkańców.

 

PODSTAWOWE DANE STOWARZYSZENIA ZENORI ART

Dane rejestrowe:

Kulturalno-Artystyczne Stowarzyszenie ZENORI ART
Adres: Rozwadza, ul. Waryńskiego 36, 47-330 Zdzieszowice,
Numer statystyczny (REGON):  160357554,
Numer identyfikacji podatkowej (NIP): 199-01-01-082,
Dominujący przedmiot działalności (wg PKD): 94.99.Z Działalność obiektów
kulturalnych

Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy w Opolu; VIII Wydział Gospodarczy KRS

Wpis do rejestrów pod nr KRS 0000367482:

 • Rejestr Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej;
 • Rejestr przedsiębiorstw.

Stowarzyszenie posiada status organizacji pożytku publicznego.

Organ nadzoru:

Funkcje organu nadzoru wobec Stowarzyszenia sprawuje Starostwo Powiatowe w Krapkowicach (wpis do ewidencji stowarzyszeń pod pozycją Ewd.St.77/2010).

 

Władze Stowarzyszenia:

Władzami Stowarzyszenia są: Zarząd, Komisja Rewizyjna i Walne Zebranie Członków.

 Zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia kadencja wybieralnych władz Stowarzyszenia jest wspólna i trwa 3 lata.

Skład Zarządu Stowarzyszenia:

 1. Zenon Maślona – Prezes Zarządu;
 2. Krystyna Zych – Wiceprezes Zarządu,
 3. Anna Burak – Skarbnik,
 4. Marzena Janicka
 5. Jolanta Siekierka
 6. Koryna Warzecha  

Skład Komisji Rewizyjnej:

 1. Tadeusz Orlik;
 2. Joanna Paciorek;
 3. Maria Rudnicka.

 

Liczba członków:

Stowarzyszenie ZENORI ART założyło 25 czerwca 2010 roku 86 członków będących osobami fizycznymi. Aktualnie grono ZENORIAN – jak zwyczajowo nazywamy naszych członków – tworzą 168 osoby.

 

Cel Stowarzyszenia:

Celem Stowarzyszenia jest:
a. działalność na rzecz zachowania i upowszechniania dziedzictwa kulturowego,
b. promocja kultury polskiej,
c. działania na rzecz dostępności do kultury wysokiej,
d. rozwijanie i propagowanie inicjatyw oraz postaw sprzyjających rozwojowi przez sztukę, w tym  wychowania, kształcenia i terapii przez sztukę,
e. działalność edukacyjna,
f. inicjowanie i wspieranie inicjatyw obywatelskich na rzecz rozwoju społecznego i kulturalnego,
g. kreowanie idei kultury jako narzędzia rozwoju społeczno-gospodarczego oraz edukacji obywatelskiej,
h. działania na rzecz tolerancji i dialogu z grupami mniejszości narodowych, kulturowych i innych,
i. działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy międzynarodowej, szczególnie w sferze działalności artystycznej i kulturalnej,
j. prowadzenie działalności artystycznej i kulturalnej, zwłaszcza w zakresie inicjowania, wspierania i pomocy w przedsięwzięciach artystyczno-kulturalnych, w tym animacja kultury szczególnie w małych miejscowościach,
k. tworzenie, dokumentacja i prezentacja sztuki najnowszej we wszystkich jej przejawach i aspektach,
l. aktywna ochrona materialnych i niematerialnych dóbr kultury i tradycji, w tym prowadzenie prac konserwatorskich.

 

 

 

Bronislaw_Polnar_finish

 

Byłeś z nami…

Zostaniesz z nami…

 

                członkowie Stowarzyszenia ZenoriArt
            
        

 

O Bolesławie Polnarze w mediach:

- Nowa Trybuna Opolska

- Gazeta.pl